ftp连接和传输的模式,ftp连接和传输的模式如何选择

时间:2020-06-23 15:10 作者:IIS7 admin

      先点击ftp设置

      打开后可以看见有两种设置,分别是任务设置和选项

      点击设置中的选项,可以看到三大块设置选项

      1:传输:
      可以选择传输类型:二进制或者文本
      还有文件比对:询问覆盖,直接覆盖,较新覆盖和重命名
      2:编码:
      默认,UTF-8,ASCII,Unicode,BigendianUnicode
      3:连接
      5000指的是毫秒,相当于5秒连不上就自动连接,会自动连接20次,20还是连接不上就放弃连接,可以设置秒数和重试次数
      还有7种连接模式可选择。